Polityka Prywatności Stowarzyszenia CEPRIM-ESTIEM Local Group Gdańsk

Stowarzyszenie CEPRIM-ESTIEM Local Group Gdańsk jako grupa lokalna międzynarodowej organizacji ESTIEM przykłada dużą wagę do ochrony Pani/Pana prywatności. Pani/Pana dane są traktowane ze starannym uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Niniejsza Polityka stanowi o tym, jak wykorzystujemy informacje o Pani/Panu, stanowiące dane osobowe w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Polityka Prywatności zawiera również informacje o uprawnieniach, które przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez CEPRIM-ESTIEM Local Group Gdańsk.

Polityka Prywatności obowiązuje wszystkich współpracujących lub korzystających z usług Stowarzyszenia CEPRIM-ESTIEM Local Group Gdańsk.

Postanowienia warunków świadczenia poszczególnych usług lub projektów mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania Twoich danych zawarte w regulaminach. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

Nasze projekty i usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych spółek i oferowanych przez nie usług. Spółki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki, a także z zasadami, które mogą być zawarte w regulaminach poszczególnych projektów. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.

 

 1. Prowadzenie projektów i świadczenie usług

Świadczenie usług i prowadzenie projektów przez Stowarzyszenie CEPRIM-ESTIEM Local Group Gdańsk obejmuje następujące działania: zarządzanie bazami danych oraz dokumentów online w zamkniętej dla Stowarzyszenia usłudze Google Drive, wsparcie korzystających z usług CEPRIM-ESTIEM Local Group Gdańsk lub współpracujących ze Stowarzyszeniem, przeprowadzanie czynności administracyjnych związanych z zawieraniem i realizacją umów, fakturowanie, pobieranie opłat, oferowanie korzystania z usług oraz możliwości udziału w projektach (marketing bezpośredni), prowadzenie konkursów związanych z promocją usług i projektów CEPRIM-ESTIEM Local Group Gdańsk.

Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług?

 • Dane kontaktowe;
 • Dane zebrane przez okres Pani/Pana członkostwa w Stowarzyszeniu CEPRIM-ESTIEM Local Group Gdańsk
 • Dane pozyskiwane przy organizacji poszczególnych projektów;
 • Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Panią/Pana naszych stron internetowych;

Jakie dane przechowujemy dane? 

Pani/Pana dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów (najczęściej na czas świadczonej usługi lub trwania projektu), dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.

Po upływie okresów przechowywania Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 • zawarcie i wykonanie umowy: Pani/Pana dane osobowe, których podanie przez Panią/Pana jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy;
 • wyrażona zgoda: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu dostarczenia usług lub zapewnienia Pani/Panu udziału w projekcie oraz przesyłania korespondencji marketingowej na adres e-mail lub kontaktów telefonicznych w celach informacyjnych lub marketingowych;
 • prawnie uzasadnione interesy Stowarzyszenia CEPRIM-ESTIEM Local Group Gdańsk: dane osobowe przetwarzane w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, realizacji usług, umów oraz egzekwowania płatności
 1. Kontrola nad własnymi danymi

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu:

prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

 • przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego;
 • przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych tj. adresu e-mail lub numeru telefonu w celu przesyłania zawiadomień lub potwierdzeń dotyczących projektów i usług świadczonych przez Stowarzyszenie;

Może Pani/Pan wyrazić albo cofnąć zgodę drogą mailową, pisząc na adres kontakt.gdansk@estiem.org lub za pośrednictwem korespondencji listownej.

prawo do wniesienia:

 • sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego;
 • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia CEPRIM-ESTIEM Local Group Gdańsk, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

prawo dostępu do Pani/Pana danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

prawo do sprostowania (poprawienia) Pani/Pana danych osobowych, jeśli Pani/Pana dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Pani/Pana dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Stowarzyszenie CEPRIM-ESTIEM Local Group Gdańsk nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Pani/Pana zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

prawo ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

 • jeśli ma Pani/Pan zastrzeżenia co do prawidłowości Pani/Pana danych;
 • jeśli Pani/Pan, że nie powinniśmy przetwarzać Pani/Pana danych, ale jednocześnie nie chce Pani/Pan, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Pani/Pan potrzebuje ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli wyraził/a Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać

Ze swoich uprawnień może Pani/Pan skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji drogą mailową lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Stowarzyszenie CEPRIM-ESTIEM Local Group Gdańsk – w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku z Pani/Pana żądaniem.

W razie potrzeby termin realizacji Pani/Pana żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji Pani/Pana żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Pani/Pana tożsamości, aby Pani/Pana dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Pani/Pana żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Stowarzyszenie CEPRIM-ESTIEM Local Group Gdańsk może odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 1. Przydatne dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie CEPRIM-ESTIEM Local Group Gdańsk z siedzibą w Gdańsku przy ul. Siedlickiej 4, 80-222 Gdańsk, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000643699;

W celu realizacji Pani/Pana uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, proszę skorzystać z poniższych możliwości kontaktu:

Adres e-mail: kontakt.gdansk@estiem.org

Adres: CEPRIM-ESTIEM Local Group Gdańsk, ul. Siedlicka 4/305, 80-222 Gdańsk

Organ nadzoru ochrony danych osobowych. 

Jeśli nie jest Pani/Pan zadowolona/y z udzielonej przez nas odpowiedzi, może Pani/Pan złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Aktualizacje naszej Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. i opracowana została na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

W związku z potrzebami, jakie mogą wynikać z rozwoju świadczonych przez nas usług i prowadzonych projektów, albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki.

Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej www.estiem.pl.